Cefnogi Mewn Ysgol

Cynorthwywyr Addysgu

Er nad oes yn rhaid bod gradd genych i fod yn gynorthwy-ydd addysgu / cefnogi byddai gweithio yn y rôl hon yn cynnig cyfle arbennig i chi ddatblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth yng nghyd-destun ysgol. Byddai hyn yn cefnogi unrhyw gais am swydd yn gweithio gyda phlant gan gynnwys hyfforddi i fod yn athro. Hysbysebir swyddi fel rheol ar wefannau Awdurdodau Lleol. Gellir cael gwaith dros dro drwy gysylltu ag asiantaethau cyflenwi athrawon. Swyddi posibl eraill a gynigir gan asiantaethau yw technegwyr labordy, swyddogion lles, cynorthwywyr anghenion arbennig neu unedau cynhwysiad yn ogystal â swyddi gweinyddol mewn ysgol. Os ydych yn barod yn gweithio fel cynorthwy-ydd addysgu / cynorthwy-ydd cefnogi dysgu ond heb y cymwysterau academaidd i ddilyn gradd mae nifer o brifysgolion yn cynnig graddau sylfaen y gellir eu hastudio yn rhan amser. Cynigir graddau sylfaen mewn sawl pwnc gan gynnwys :

 
Dysgu ac Addysgu Cynradd - y Brifysgol Agored yng Nghymru (Saesneg yn unig)
Astudiaethau Cynhwysol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 
Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU)
 
Cyflogir mwy o staff cynorthwyol nawr mewn ysgolion yn gweithio ochr yn ochr ag athrawon yn cyflawni tasgau mwy cymhleth na’r rheini gan gynorthwywyr cefnogi dysgu / addysgu.
 
Yng Nghymru i ennill statws CALU bydd yn rhaid eich bod yn gweithio mewn ysgol a chael cefnogaeth eich prifathro i fod yn ymgeisydd ar gyfer statws CALU. Byddwch yn cael eich asesu yn unol â’r safonau proffesiynol a sefydlwyd gan Gyfarwyddyd Cynulliad Cymru. Cliciwch yma i dderbyn copi o Reoliadau Addysg 2004 (Gwaith Penodol a Chofrestru) (Cymru) a Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch ( Diwygiedig).
  
Ysgol Estynedig
 
Mae gwasanaethau estynedig yn rhan o weledigaeth y llywodraeth ar gyfer ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion nawr yn darparu ystod o weithgareddau ychwanegol i blant cyn ac ar ôl ysgol yn ychwanegol i ofal plant, cefnogaeth i rieni, mynediad i weithgareddau yn y gymuned a gwasanaethau arbenigol. Mae galw cynyddol bod gradd gan yr aweinwyr.
 
Gweinyddiaeth Ysgol
Rheolwyr Busnes Ysgol/ Gweinyddu Swyddfa/ Swyddog Arholiadau
 
Mae staff gweinyddol yn rhoi cefnogaeth arbenigol i ysgol a gall arwain at swyddi rheolwyr busnes ysgol. Yn Lloegr gall staff cynorthwyol ddatblygu’r sgiliau a chymwysterau angenrheidiol drwy astudio ar gyfer Tystysgrif Genedlathol y Colegau / Diploma Rheoli Busnes Ysgol.

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University