Nid mewn Ysgol

Sefyllfaoedd heb fod yn perthyn i ysgol
 
Gwaith chwarae
 
Gyrfa gymharol newydd yw gwaith chwarae gyda chyfleoedd gyrfa ar wahanol lefelau yn dibynnu ar eich cymwysterau a phrofiad yn gweithio mewn meysydd addysg perthnasol. Gall y rhain gynnwys cyflwyno sesiynau iaith/rhif a chwarae Awdurdod Addysg; swyddog chwarae, gweithiwr datblygu neu gysylltydd neu reolwr gwaith chwarae. Gellir cael llawer o wybodaeth ar www.playwales.org.uk gan gynnwys taflen ‘Pam Gwaith chwarae’ sy’n cyflwyno gwybodaeth am ddatblygiad gweithlu gwaith chwarae yng Nghymru.
 
 
Chwarae Therapiwtig
 
Gall dysgwyr sy’n cael anawsterau wrth gyfathrebu’n ysgrifenedig neu ar lafar elwa wrth gael eu hannog a’u cefnogi wrth gyfathrebu drwy gyfrwng ‘iaith’ ffurfiau creadigol megis celf, drama, cerddoriaeth neu ddawns. Mae Therapi Chwarae y Deyrnas Unedig yn honni bod angen o leiaf 1500 ymarferydd sy’n defnyddio chwarae therapiwtig, celfyddydau creadigol a sgiliau therapi chwarae. Mwy na thebyg mae llai na 1000 therapydd nawr gyda’r arbenigedd sydd ei angen felly mae digon o gyfleoedd gyrfa. (www.playtherapy.org.uk 2010)
 
Wedi gorffen yn llwyddiannus radd berthnasol megis BA (Anrh) Therapiau Creadigol mewn Addysg byddwch fwy na thebyg yn gweithio fel cynorthwy-ydd. I ddod yn therapydd bydd yn rhaid i chi ddilyn cwrs ôl radd wedi’i gymeradwyo gan Gymdeithas Brydeinig Therapyddion Chwarae/Celf/ Drama/ Dawns. Yn ôl pob tebyg bydd yn rhaid i chi gofrestru gyda Chyngor Galwedigaethau Iechyd.
 
 
GAIR O BROFIAD
 
“Mae sefyllfa plentyn yn byw yn Israel a Thiriogaethau Palesteina yn anodd i ni ddychmygu. Mae plant yn gyson yn gweld trais ac anafiadau dychrynllyd neu ladd  ffrindiau ac aelodau’r teulu. Ffactor bwysig wrth i blentyn oresgyn hyn yw’r cyfle iddo fynegi teimladau, derbyn gofal ac ymddiriedaeth sy’n deillio o berthynas sefydlog, agos a chariadus oedolion . Gall theraapi cerdd gyflwyno’r offer angenrheidiol i gyflawni hyn"
 
Liz Coombes, Tiwtor BA (Anrh) Therapiau Creadigol mewn Addysg, Prifysgol Cymru, Casnewydd yn siarad am ei phrofiadau yn gweithio ar Brosiect Bethlehem 2009 wedi’i drefnu gan Gerddoriaeth fel Therapi Cenedlaethol
 
Theatr mewn Addysg
 
Mae cwmniau theatr mewn addysg yn teithio ysgolion, canolfannau celf a theatrau gyda dramâu a gweithdai wedi’u hysgrifennu’n benodol i addysgu cynulleidfaoedd ifanc drwy gyfrwng adloniant a dychymyg. Gall y testunau amrywio o bwysigrwydd amddiffyn yr amgylchedd i blant ifancach i faterion ‘pobl ifanc mewn perygl’ megis AIDS, alcohol a cyffuriau i gynulleidfaoedd h?n.
 
Byddai gradd mewn Drama Gymwysol neu radd gyd-anrhydedd Addysg/Drama ac Astudiaethau Theatr yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i ddilyn gyrfa theatr mewn addysg. Bydd rhaglenni gradd yn cynnwys lleoliadau gwaith yn rhoi’r cyfle i chi ennill profiad pwysig.
 
Darlithydd: Addysg Bellach a Cholegau Dosbarth Chwech / Addysg Oedolion a Chymunedol
 
Gelwir y sector amrywiol hon yn aml y sector addysg a hyfforddiant ôl orfodol. Bydd cwrs blwyddyn TAR llawn amser mewn addysg ôl orfodol yn rhoi cymhwyster addysgu cydnabyddedig i addysgu ar draws y sector. Mae darlithwyr addysg bellach yn gweithio gyda myfyrwyr ôl 16 a/neu oedolion yn bennaf ond disgwylir iddynt hefyd weithio gyda disgyblion iau o fewn y cwricwlwm 16-19, Bagloriaeth Gymreig, NVQ neu gymwysterau ôl TGAU eraill. Mae nifer o golegau ar draws Cymru yn cyflwyno ystod eang o gyrsiau Addysg a Gofal Plant. Byddai eich lleoliad ymarfer addysgu o dan ofalaeth o fewn y cwrs TAR yn cyfrif am ran helaeth y flwyddyn. Byddai gweddill yr amser yn y brifysgol. Byddai gradd gyd-anrhydedd Addysg a’ch dewis bwnc yn y coleg yn cynyddu eich cyfle i ennill swydd. Weithiau mae’n bosibl cael oriau addysgu fel athro anghymwys ac yna gwblhau TAR rhan amser law yn llaw â’ch oriau addysgu.
 
Darlithydd: Addysg Uwch
 
I addysgu yn y sector addysg uwch bydd disgwyl fel rheol bod cymhwyster ôl radd gennych ac yn dymuno dilyn eich diddordebau ymchwil eich hun gan gyfrannu i weithgareddau ymchwil eich coleg. Mae mwyafrif sefydliadau addysg uwch yn disgwyl bod cymhwyster addysgu cydnabyddedig (TAR Addysg ôl orfodol) gan eu darlithwyr. Yn aml gellir cwblhau hyn yn rhan o raglen datblygiad proffesiynol parhaus.
 
Addysgu Saeneg i Siaradwyr Ieithoedd Tramor ASSIT/ Sgiliau Sylfaenol
 
Mae hwn yn gynyddol yn broffesiwn sy’n gofyn am radd a chymhwyster addysgu. Mae cryn alw am hyn o wahanol sefydliadau dilys gan gynnwys y Cyngor Prydeinig. Cynigir rhaglenni TAR yn arbenigo mewn llythrennedd, rhifedd neu ASSIT yng Nghymru. Disgwylir i raddedigion arddangos meistrolaeth mewn Saeneg neu fathemateg i ddilyn cyrsiau hyfforddi athrawon yn y meysydd hyn.

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University