Gorolwg

Y Cyd-destun Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr  
 
Ers datganoli mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ceisio datblygu system addysg neilltuol Gymreig, a ‘wnaed yng Nghymru, ar gyfer Cymru’ (Davidson, 2000) ac mae rhai o’r newidiadau pwysicaf wedi bod yn digwydd ym maes addysg blynyddoedd cynnar.  Mae’r dulliau gweithredu newydd hyn yn ymdrin â meysydd addysg traddodiadol, megis cyflwyno cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen i blant 3 - 7 oed, ond maent yn rhoi sylw hefyd i faterion y mae plant a'u teuluoedd yn eu wynebu y tu allan i gatiau'r ysgol.  Mae cynlluniau a arweinir gan y rhaglen Dechrau’n Deg (Flying Start) yn rhoi addysg a chefnogaeth i blant o’u genedigaeth ac maent yn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau bregus i hybu i’r eithaf gyfleoedd plant o gael llwyddiant yn y dyfodol.
 
Yr un modd, mae’r sefyllfa yn Lloegr yn newid a datblygu.  Mae creu Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar a Statws Proffesiynol Blynyddoedd Cynnar wedi cael effaith ar swyddogaeth gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio’r gyda’r plant ifancaf un, tra mae sefydlu academïau a datblygu ysgolion estynedig wedi newid fframwaith addysg ar gyfer plant h?n.  Mae’r agenda Mae Pob Plentyn yn Bwysig yn creu ystod o gyfleoedd newydd ac amrywiol i helpu ac ysbrydoli plant a phobl ifanc ac mae angen gweithwyr proffesiynol gwybodus a chyda chymwysterau da i gyflwyno’r rhain.
 
 
 
 

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University