Lleoliadau Gwaith

Prifysgol Fetropolitan AbertaweMae myfyrwyr ar y rhaglen Astudiaethau Addysg yn cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith ym mhob blwyddyn o’u hastudiaethau ar y rhaglen yn y Met Abertawe. Bydd hyd y lleoliadau’n cynyddu yn raddol dros gyfnod y cwrs, gan ddechrau gydag un wythnos yn y flwyddyn gyntaf hyd at dair blynedd yn y flwyddyn olaf, gyda’r bwriad o roi cyfle i’r rhai yn y drydedd flwyddyn sydd yn cwblhau eu prosiect ymchwil gymryd rhan mewn ymchwil gweithredol yn eu maes astudio eu hun.

Bob blwyddyn, gofynnir i fyfyrwyr gwblhau log adfyfyriol o’r profiadau ar leoliad a chofnodi eu harsylwadau a’u gwerthusiadau o’r lleoliad a ddewiswyd ac adeiladu sgiliau angenrheidiol y gellir eu defnyddio o fewn eu hastudiaethau gradd. Mae dewis eang o leoliadau sydd yn cynnwys nid yn unig lleoliadau mewn ysgolion ond hefyd cyrff eraill ac mae un myfyriwr sydd newydd raddio wedi cael swydd gyda’r elusen Barnardos Cymru ar ôl lleoliad llwyddiannus yno fel rhan o raglen Astudiaethau Addysg. Rydyn ni o hyd yn ehangu a chryfhau’n cysylltiadau gyda’r gymuned leol er mwyn cynnig mwy o ddewisiadau lleoliadau i’r myfyrwyr ac er mwyn datblygu’r agwedd bwysig hon o’r radd iddyn nhw.
Mae’r lleoliadau yn rhan annatod o’r cynllun gradd gan gysylltu’r theori â’r ymarfer i’r myfyrwyr ac er bod lleoliadau yn y flwyddyn gyntaf yn wirfoddol, mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn cymryd y cyfle i gymryd rhan ac yn ei weld yn brofiad gwerthfawr a boddhaol sydd yn atgyfnerthu eu cred yn y cyfleoedd gyrfaol cyffrous ac amrywiol sydd ar gael i raddedigion Astudiaethau Addysg. 
Prifysgol De CymruMae modiwlau lleoliadau wrth wraidd y rhaglen radd mewn Addysg gyda myfyrwyr yn gwneud un bob blwyddyn. Bydd y Goruchwyliwr Lleoliadau Kris Sobol yn eich cefnogi i gael lleoliad perthnasol. Mae’r myfyrwyr cyfredol wedi cael lleoliadau mewn ysgolion cynradd a meithrinfeydd lleol, Ysgol Goedwig Dyffryn, Canolfannau Integredig i Blant yng Nghaerdydd a Chwmbrân; gyda’r elusen i blant, Barnardos, ward plant a phobl ifanc yn Ysbyty Brenhinol Gwent; y gwasanaeth tân, tîm cysylltu ag ysgolion yr heddlu a mentrau SureStart lleol.
Prifysgol Cymru, Casnewydd Megan, myfyrwraig Addysg (Anrh) yn gweithio wrth ochr Diffoddwyr Tân am ddiwrnod bob wythnos fel rhan o’i lleoliad blwyddyn gyntaf i helpu Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gyflwyno’r ‘Rhaglen Draig’. Bydd log lleoliad yn cynnwys tystiolaeth o arsylwi, gwerthuso a myfyrio a gwblhaodd Megan yn dangos i’w thiwtoriaid yr ystod eang o sgiliau a ddefnyddiodd a’i datblygodd yn ystod y lleoliad.
Dywed Megan, “ Mae’r lleoliad wedi fy helpu i i ddeall ac i wneud cysylltiadau rhwng theory academaidd ac arferion y byd real ac wedi atgyfnerthu i fi faint wnes i fwynhau gweithio gyda phobl ifanc.”

Prifysgol Agored
: Cynigia’r Brifysgol Agored Raddau Sylfaen mewn Blynyddoedd Cynnar, Gweithio gyda Phobl Ifanc a Chwaraeon a Ffitrwydd. Mae’n dull rhan-amser, Dysgu o bell yn wahanol i’r ddarpariaeth fwy traddodiadol gan y’i hanelir at bobl sydd yn barod yn gweithio yn y sector. Golyga hyn na fydd lleoliadau’n broblem gan y bydd y myfyriwr sydd yn cofrestru ar ein Graddau Sylfaen yn defnyddio’r lleoliad y maen nhw’n gyfarwydd ag ef yn barod er mwyn dilyn y modiwlau’n seiliedig yn y gweithle o fewn y cwrs.
Bydd myfyrwyr Graddau Sylfaen y BA yn gweld buddy n syth i’w addysg a’u cyflogaeth fel ei Gilydd gan i’r ddau fwydo mewn i’w Gilydd. Bydd y swydd yn darparu’r cyd-destun ymarferol i astudio’r modiwl, tra bydd cynnwys pob modiwl yn canolbwyntio ar ymarferion gwaith y myfyriwr, a sut mae myfyrio ar yr ymarferion hynny’n gallu dylanwadu arnynt a’u gwella’n barhaus.
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Anogir i fyfyrwyr ar y cwrs Addysg Blynyddoedd Cynnar gwblhau profiad gwaith, yn ogystal â’r cwrs, ac felly bydd yr Adran yn gweithio’n agos gyda thîm GO Wales ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Er na fydd y lleoliadau yn achrededig bydd y myfyriwr yn datblygu sgiliau pwysig trwy gymryd rhan yn rhaglen GO Wales. Gall sesiwn blas ar waith barhau hyd at bythefnos ond gall myfyrwyr gymryd rhan mewn sawl cyfle profiad gwaith pan fyddan nhw yn y brifysgol.
Yn ddiweddar, aeth myfyriwr y flwyddyn gyntaf i Adran Bediatrig Ysbyty Treforys. Treuliodd hi amser ar y ward yn arsylwi’r gwaith ac yn cynorthwyo’r staff proffesiynol. Aeth hi â phlentyn i’r adran belydr-x ac i’r adran ffisiotherapi ynghyd â chynorthwyo gyda rowndiau’r ward a helpu yn yr Uned Dibyniaeth Ddwys. Arsylwodd ar weithwyr chwarae ac arbenigwyr chwarae gan roi iddi flas ar wahanol rolau y gallai eu hystyried ar ôl iddi radio.
 
Pan fydd myfyriwr yn penderfynu gwneud sesiwn blas ar waith bydd trefnydd GO Wales yn awgrymu amryw gyfleoedd a bydd yn cysylltu â’r sefydliad. Bydd myfyrwyr yn cael eu monitor yn ystod y sesiwn blasu ac yn aml bydd rhywun yn ymweld â nhw yn y gweithle. Mae pob myfyriwr yn cadw taflen amser o’r gweithgareddau ac yn cwblhau gwerthusiad o’r profiad a’r sgiliau a enillwyd. Bydd pob myfyriwr yn derbyn tystysgrif cyrhaeddiad ar ôl cwblhau sesiwn blas ar waith yn llwyddiannus.

Prifysgol Metropolitan Caerdydd:  Mae lleoliadau gwaith ac astudio yn ganolog i ddysgu ac addysgu’r rhaglen hon. Mae’r amser a dreulir gydag ymarferwyr mewn sefyllfaeodd bob dydd yn rhoi cyfleon arbennig i bwyso a mesur y cysylltiadau rhwng theori a phrofiad ymarferol. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr werthuso sgiliau y bydd yn rhaid iddyn nhw eu cael i wneud y gwaith eu hunain ar ôl graddio. Datblygir yn gyson bartneriaethau gydag ymarferwyr newydd. Mae ystod o gyfleon yn barod mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mewn sefyllfaodd y tu allan i ysgol. Rydyn ni hefyd yn annog ac yn cefnogi ein myfyrwyr i ymgymryd â gwaith gwirfoddol ynglwm wrth eu diddordebau posib wrth ddewis gyrfa. Mae myfyrwyr wedi datgan bod y profiadau hyn weithiau wedi cadarhau eu syniadau gwreiddiol am eu cynlluniau gyrfa tra gydag eraill mae wedi newid eu meddyliau yn gyfan gwbl. Darllenwch beth sydd gan ein myfyrwyr i ddweud:

“Bob wythnos rydw i wedi gwirfoddoli yn Ysgol Goedwig Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd yn dda gweld sut roedd hyder a hunan barch y plant yn datblygu  dros raglen chwe wythnos. Ysbrydolodd y gwaith fi i barhau i wirfoddoli bob wythnos a hyd yn oed ddilyn Gwobr Arweinyddiaeth Ysgol Goedwig (lefel 3). Mae wedi bod yn dipyn o waith i’w wneud ochr yn ochr ag astudio ar gyfer fy ngradd ond mae fy nhiwtoriaid wedi rhoi llawer o gymorth. Erbyn yr adeg y byddaf yn dechrau’r cwrs TAR Cynradd ym mis Medi bydd gennyf gymhwyster defnyddiol arall. Fy mwriad yw sefydlu ysgol goedwig fy hun rywle. Cadwch lygad…”  Carys

 “Ar gyfer fy lleoliad yn yr ail flwyddyn euthum i ward plant mewn ysbyty ble roeddwn yn cysgodi gweithwyr chwarae ac athrawon ymgynghorol. Mwynheais ddysgu sut y darparwyd mewn modd sensitif ar gyfer anghenion unigol plant er gwaethaf yr anawsterau. Er graddio rydw i wedi cofrestru ar gwrs Meistr mewn therapi chwarae a rydw i’n gobeithio gweithio yn y dyfodol yn cefnogi plant gydag ystod o anghenion datblygu.”  Anna

“Mynychais Feithrinfa Steiner ar gyfer fy lleoliad. Roedd yn wych i weld sut roedd plant yn dysgu drwy chwarae ac yn arwain wrth gynllunio gweithgareddau. Mwynheais yn arbennig sylwi ar sut roedd ymarferwyr yn gweithio gyda rhieni. Yn y dyfodol rydw i’n gobeithio agor meithrinfa breifat fy hun. Byddaf yn siwr o ddefnyddio rhai o’r syniadau a ddysgais.” Rhiannon

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University