Graddau Arloesol

Mae nifer helaeth o raddau mewn addysg a’r meysydd perthynol i’w cynnig gan y prifysgolion sydd yn rhan o Fforwm Recriwtio Hyfforddiant ac Addysg Athrawon Cymru.  Dyma ddetholiad i ddangos y dewis eang sydd ar gael gan ddibynnu ar eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol.

Prifysgol Prifysgol Glyndwr: BA (Anrh) Chwarae a Gwaith Chwarae

Mae Gwaith Chwarae yn cydnabod mae chwarae yw’r ymddygiad mwyaf sylfaenol i blant archwilio’r byd a’r bobl o’u cwmpas. Trwy ddatblygu dealltwriaeth ddwys o chwarae a’r dulliau ymarferol y gellir ei gefnogi, rydyn ni’n ysgogi dylanwad ystyrlon ac arwyddocaol yn natblygiad cyfannol plant a’u cymunedau a’r gymdeithas yn ei chyfanrwydd. Mae’r cwrs hwn yn cydnabod gwerth chwarae i blant ac i oedolion fel ei gilydd, gan ddefnyddio dull chwareus i astudio academaidd. Mae Gwaith Chwarae yn datblygu’n gyflym fel galwedigaeth o fewn y sector gwaith gofal plant, ac mae agenda’r llywodraeth yn pwysleisio gwerth chwarae i blant yn yr oes sydd ohoni ac yn dosrannu cyllid sylweddol i ddarpariaeth chwarae.  Darllenwch fwy>>>

Prifysgol Aberystwyth:  Addysg, cyfuniadau prif-bwc/is-bwnc a graddau cyfun

Gallwch gyfuno Addysg gyda phwnc arall mewn tair ffordd:

  • Graddau Cyfun Addysg:  50% Addysg a 50% Pwnc arall
  • Graddau Addysg fel prif bwnc:  66% Astudiaethau Addysg + 33% pwnc arall
  • Graddau Addysg fel is bwnc:  33% Astudiaethau Addysg + 66% pwnc arall

Os dewiswch bwnc ysgol fel yr ail bwnc, gallwch ystyried dysgu fel gyrfa.  Darllenwch fwy>>>

Prifysgol Fetropolitan Abertawe:  BA (Anrh) Astudiaeth Addysg neu fel gradd gyfun gyda Chwnseal newu Seicoleg

Bydd Astudiaethau Addysg yn ystyried ystod eang o faterion addysgol ac yn datblygu dealltwriaeth o ddysgu ym mhob oedran, gan gynnwys dysgu gydol oes, trwy amrywiaeth o gyd-destanau.  Bydd y radd yn darparu i chi ddealltwriaeth o bolisi, proses a chwricwlym addysg, ynghyd â’r wybodaeth sydd ei hangen ar y gweithlu ym maes addysg. Darllenwch fwy (anrhydedd sengl)>>> Bydd astudio Addysg fel pwnc cyfun anrhydedd gyda naill ai cwnsela neu seicoleg yn cyfuno'r ddau bwnc yn gyfartal.  Darllenwch fwy>>>

Prifysgol Bangor:  BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod (anrhydedd sengl neu gyfun)

Cyfeiria ‘Plentyndod’ at fywyd plentyn o’r blynyddoedd cynnar hyd at yr arddegau, a hyn fydd craidd y radd Astudiaethau Plentyndod, sydd yn trin ystod o agweddau sy’n berthnasol i blentyndod. Dewis y cyfuniadau pynciau i’r sawl sydd am astudion Astudiaethau Plentyndod ynghyd â phwnc arall (fel gradd gyfun), yw: Hanes, Seicoleg, Astudiaethau Crefyddol, Polisi Cymdeithasol, Cymdeithaseg a Chymraeg. Darllenwch fwy >>>

Prifysgol Agored:  BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctdi

Gradd yw hon i bobl sy’n gweithio neu sy’n bwriadu gweithio, neu i’r rhai sydd â diddordeb ehangach ym maes rhyngddisgyblaethol astudiaethau plentyndod ac ieuenctid. Gallwch ddewis canolbwyntio ar agwedd arbenigol – megis datblygiad y plentyn – neu efallai bod yn well gennych ddilyn llwybr mwy galwedigaethol tuag at waith proffesiynol gyda phlant neu bobl ifanc.  Pa lwybr bynnag y dewiswch, bydd eich gwybodaeth a sgiliau dadansoddi yn datblygu mewn perthynas â pholisïau, arferion a materion sydd yn effeithio ar fywydau plant a phobl ifanc ar draws nifer o sefyllfaoedd.  Darllenwch fwy>>>

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd:  BA (Hons) Astudiaethau Addysg a dewiswch ymysg y llwybrau hyn:  Astudiaethau Plentyndod Cynnar, Saesneg, Seicoleg, Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol neu Gymraeg

Yn ystod y radd hon byddwch yn cwblhau modiwlau craidd mewn Astudiaethau Addysg beth bynnag fydd eich llwybr arbenigol. Mae’r rhain yn trin: cyflwyniad i natur addysg; rheoli dysgu disgyblion; materion cwricwlaidd ac asesu; cwrdd ag anghenion unigolion; ymchwilio i ddysgu ac addysgu yng nghyfnodau penodol oedran; arsylwi mewn ysgol; materion gwleidyddol, cyfreithiol a phroffesiynol mewn Addysg ac ymchwil ac ymholi mewn Addysg.  Darllenwch fwy>>>

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Saint:  BA (Anrh) Addysg Blynyddoedd Cynnar / BA (Anrh) Addysg Blynyddoedd Cynnar a Chynhwysiad Cymdeithasol

Maes astudio swynol yw sut mae plant yn dysgu.   Mae ganddo ei fframweithiau penodol ei hun a’i ofynion addysgol arbenigol ei hun. Seilir y cwrs ar ymrwymiad i’r egwyddor y dylai gwasanaethu addysg i blant fod o’r safon uwch. Mae gweithlu blynyddoedd cynnar sydd wedi’u hyfforddi’n drylwyr, yn wybodus ac yn hyderus yn eu meddiant o’r sgiliau yn hanfodol i ddarparu safon uchel yn yr holl wasanaethau i blant ifanc. Ymateb y Drindod i’r angen hwn ar gyfer gweithlu graddedig ym mhob agwedd o wasanaethau i’r blynyddoedd cynnar yw’r cwrs hwn.  Darllenwch fwy>>>

Prifysgol De Cymru:  Therapïau Creadigol mewn Addysg

Therapïau creadigol mewn Addysg

 

Datblygwyd y radd hon mewn ymateb i’r newidiadau mewn addysg ac ymwybyddiaeth gynyddol o arfer cynhwysol yn y celfyddydau. Bydd y cwrs yn hyfforddi myfyrwyr i weithio’n therapiwtig, addysgol ac yn greadigol trwy eu cyfrwng - celf, cerddoriaeth neu ddawns - gyda phlant a phobl ifanc. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu cyfrwng i safon gradd gyda phwyslais ar weithdai proses greadigol, profiad a datblygu sgiliau pan fyddant ar leoliad. Mae cynnwys y cwrs wrth raddio yn cwympo’n gysyniadol rhwng therapydd ac addysgwr ac mae’r ffin hwn yn gyffrous ac yn llawn botensial creadigol.  Darllenwch fwy>>>

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University